چرخش و میزان یا درجه چرخش و فرکانس چرخش تخم مرغ و تاثیرات آن بر روی تلفات جنینی

درجه چرخش تخم مرغ,فرکانس چرخش تخم مرغ, تاثیرات فرکانس چرخش بر روی تلفات جنینی|30009103|xlm
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با چرخش و میزان یا درجه چرخش و فرکانس چرخش تخم مرغ و تاثیرات آن بر روی تلفات جنینی

مقدمه:این نوشتار حاصل دو پروتکل و دو آزمایش Gaylene Fasenko در سال 2006 برروی چرخش ، میزان یا درجه چرخش و فرکانس چرخش تخم مرغ و تاثیرات آن بر روی تلفات جنینی در مراحل اولیه، میانی و پایانی بوده است. ترنینگ (Turning) یا چرخش تخم مرغ به دلایل زیر صورت می گیرد:کمک به رشد یکناخت جنینتغییر از یک موقعیت به موقعیت دیگر و جلوگیری از اثرات منفی جاذبه بر سرعت رشدجلوگیری از تضعیف جنین هااستفاده بهتر از منابع غذایی موجود در تخم مرغکاهش تلفات جنینیپروتکل اول:در 2 آزمایش بر روی گله هایی که سن آنها 48 و 53 هفته بوده و در هر دو آزمایش از 600 تخم مرغ نطفه دار از نژاد راسی 308 استفاده شد و در این آزمایشات از 2 روش ترنینگ استفاده گردید.گروه شاهد : تخم مرغ ها با زاویه 45 درجه به چپ به مدت 1 ساعت ، سپس با زاویه 45 به راست به مدت 1 ساعتدر روش فوق با زاویه 45 درجه به مدت 18 روز به میزان 10 40 10 (به چپ، افقی و راست) چرخانهد شدند.نتیجه آن:روش دوم از نظر درصد هچ در تخم مرغ هایی نطفه دار پائین تر بوده و تلفات اولیه و پایانی بالاتر از گروه شاهد بود.تلفات پایانیتلفات میانیتلفات اولیه جنینیدرصد هچ فرتایلیتمار1/49/05/29/88شاهد6/111/11/5b 3/7510 40 10

در آزمایشی که سن گله 48 هفته بوده پنجره هچ در حالت 10 40 10 نسبت به گروه شاهد عقب تر بوده هرچند که این مساله در 53 هفتگی مشاهده نشد.

درصد جوجه حذفی در هچوزن جوجهگرمیتمار9/45/44شاهد7/94510 40 10

یک افزایش در میزان و درصد جوجه های حذفی در اثر استفاده از روش پروتکل 10 40 10 دیده می شود هرچند که اطلاعات فوق نشان می دهد که جوجه های شاهد کوچکتر بوده و این مساله بر روی وزن نهایی جوجه موثر می باشد.پس روش 10 40 10 علاوه بر کاهش هچ، سبب افزایش تلفات جنینی شده و برای استفاده در صنعت جوجه کشی مناسب نمی باشد.پروتکل دوم:در یک آزمایش 600 عدد تخم مرغ از نژاد راس 308 استفاده شده که ترنر آن بمدت 18 روز به شرح زیر بوده است.درصد جوجه حذفی در هچوزن جوجهگرمدرصد تلفات جنینیدرصد هچ فرتایلیتمارپایانیمیانیاولیه7/04/454/29/18/389شاهد05/456/34/14/53/8620 20 20

نتیجه : تفاوتی در دصد هچ تخم مرغهای نطفه دار یا تلفات جنینی بین گروه شاهد و یتمار 20 20 20 دیده نشد و یتمار 20 20 20 روی هیچ تاثیر منفی نگذاشت. همچنین تاثیری بر روی درص جوجه های حذفی یا وزن جوجه نداشت. برای اسفتاده یا عدم استفاده از این روش نیاز به بررسی های با مقیاس بزرگ بوده و بایستی تاثیر این پروتکل بر روی عملکرد جوجه های هچ شده بررسی شود.آزمایش 2در آزمایش دیگر با استفاده از 1800 عدد تخم مرغ نطفه دار که سن گله هایشان 43 و 58 هفته بوده که از نژاد 2 تهیه شده بود و گروه شاهد و با پروتکل 20 20 20 همانند قبل اجرا شد.در زمان هچ تمام جوجه ها وزن کشی شدند. علاوه بر این 60 جوجه در هر آزمایش از نظر طول بدن اندازه گیری شده وسپس جوجه های روانه کشتار شدن و بقایای کیسه زرده آنها توزین شد. 700 جوجه قابل فورش از هر یتمار انتخاب شده و پس از رشد جوجه ها در هفته 3 و 6 توزین شده و میزان خوراک و درصد تلفات آنها بصورت هفتگی ثبت وضبط گردید.نتیجه : این آزمایش که نسبت به آزمایشات قبل مقیاس وسیع تری دارد نشان داد که روش پروتکل 20 20 20 در ترنر نسبت به گروه شاهد میزان بالاتری جوجه در آوری دارد. همچنین با این پروتکل تلفات اولیه جنینی کاهش یافت.درصد جوجه حذفی در هچدرصد تلفات پایانیدرصد میانیدرصد تلفات اولیهدرصد هچ فرتایلیتمار9/21/38/057/83شاهد9/18/29/01/39/8720 20 20

از نظر میزان زمان انکوباسیون Incobation Time تفاوتی مشاهده نشد. تفاوتی در درصد جوجه های حذفی بین گروه شاهد و پروتکل دیده نمی شود. طول بدن جوجه (Chick Length) و وزن کیسه زرده (Yolk Sac Weight) و درصد ماده خشک (DM) در کیسه زرده نیز تفاوتی بین پروتکل و شاهد نیست.وزن در 6 هفتگیوزن در 3 هفتگیوزن بدنگرمیتمارgr 2473gr 8492/46شاهدgr 2495gr 8542/4620 20 20